PxPixel
 • 12/19/2015에 Eda A.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 12/9/2015에 Bahar K.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 9/18/2015에 Serdar B.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 8/29/2015에 Aslı M.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 8/19/2015에 Mervenur A.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 1/15/2016에 Oskar Oğuz Y.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 10/22/2015에 Murat B.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 8/5/2015에 Erol C.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진
 • 2/4/2015에 Yavuz Y.님이 Özdemir Cafe&Pastane에서 찍은 사진

Özdemir Cafe&Pastane

(현재 폐점)
디저트 가게₺₺₺
Gümüldür çarşı
저장
공유
팁 및 리뷰 없음
로그인하여 여기에 팁을 남겨보세요.

 • 아직 팁 없음
  회원님이 좋아했던 것, 주문한 것 또는 방문자에게 도움이 될만한 다른 조언에 대해 짧은 글을 남겨주세요.
9 사진

연관 검색

 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı
 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı photos
 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı location
 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı address
 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı
 • özdemir cafe&pastane gümüldür çarşı
 • özdemir cafeandpastane gümüldür çarşı

Foursquare © 2018  Lovingly made in NYC, SF & Chicago